ชุมชน

ค้นหา

Filter / keyword search to show all "Balance adjustments"
1 โหวต 0 ข้อคิดเห็น
Transaction view in Projected Balance report
3 โหวต 3 ข้อคิดเห็น
Budgets should count into Projected Balance reports
0 โหวต 0 ข้อคิดเห็น
Budget for a category with sub-categories ปักหมุด
23 โหวต 14 ข้อคิดเห็น
Keep exchange rate for previous transactions ปักหมุด
11 โหวต 2 ข้อคิดเห็น
Editing Transactions in Bulk ปักหมุด
19 โหวต 10 ข้อคิดเห็น
Attach pictures to planned transactions ปักหมุด
5 โหวต 4 ข้อคิดเห็น
Scanning Receipts/QR-codes ปักหมุด
8 โหวต 4 ข้อคิดเห็น
Several User profiles from the same Bank for Online Banking ปักหมุด
7 โหวต 6 ข้อคิดเห็น
Printing all reports to PDF ปักหมุด
7 โหวต 11 ข้อคิดเห็น
Exporting split transactions - each category separately
2 โหวต 4 ข้อคิดเห็น
Category : Subcategory
0 โหวต 0 ข้อคิดเห็น
Different calendar colors for income and expense
2 โหวต 2 ข้อคิดเห็น
Improvement of date selection in reports
3 โหวต 6 ข้อคิดเห็น
The transaction details screen can be broader
5 โหวต 4 ข้อคิดเห็น
Export/Import assets and liabilities
1 โหวต 0 ข้อคิดเห็น
Cheque number in report filter
3 โหวต 0 ข้อคิดเห็น
Drop-Down calendar (Mac)
2 โหวต 1 ข้อคิดเห็น
Home Screen icon for profiles
3 โหวต 1 ข้อคิดเห็น
Automatic payments for credit cards ปักหมุด
13 โหวต 9 ข้อคิดเห็น
Keep the transaction window open (macOS)
3 โหวต 0 ข้อคิดเห็น
Income/Expenses report Widget
0 โหวต 1 ข้อคิดเห็น
Using the tab key on Mac and iPad
1 โหวต 0 ข้อคิดเห็น
Money Transfers between different profiles
1 โหวต 0 ข้อคิดเห็น
Periodical changes to assets and liabilities ปักหมุด
6 โหวต 9 ข้อคิดเห็น
No transaction time
4 โหวต 1 ข้อคิดเห็น
Allow saving filter criteria for future use ปักหมุด
17 โหวต 9 ข้อคิดเห็น
Name of the profile on the Today page
2 โหวต 1 ข้อคิดเห็น
Daily expenses Goal
4 โหวต 1 ข้อคิดเห็น
Transaction tags
3 โหวต 1 ข้อคิดเห็น